Algemene voorwaarden

Bart Premium Chocolates

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Bart Premium Chocolates.

Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Algemeen

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Bart Premium Chocolates en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Aanbiedingen en offertes

Op de website, in catalogi en mailing wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Er kunnen echter verschillen in kleur, vorm, vulling en samenstelling tussen de gefotografeerde en werkelijke ambachtelijke artikel voorkomen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent en Bart Premium Chocolates kan hiervoor niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s exclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Bart Premium Chocolates heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Retourneren

Wij kunnen producten niet retour ontvangen. Onze producten zijn levensmiddelen. Bij eventuele onvolkomenheden vragen wij u binnen 24 uur contact op te nemen om te komen tot een passende oplossing.

Bart Premium Chocolates maakt voor de vervaardiging van haar producten uitsluitend gebruik van verse en kwalitatief hoogwaardige ingrediënten en is derhalve niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies ten gevolge van een verkeerde bewaarmethode of een te lange bewaartermijn.

Bart Premium Chocolates is bevoegd om bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik te maken van derden.

Betalingen

Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen of vooraf volledig overmaken.

Bestelling en Levering

Bestellingen worden pas in behandeling genomen nadat deze door de klant schriftelijk of elektronisch is bevestigd.

De datum van levering is altijd in overleg met de klant. Bart Premium Chocolates levert binnen 30 dagen. Indien de producten niet binnen de 30 dagen geleverd worden heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Bart Premium Chocolates levert niet op zon- en feestdagen.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Bart Premium Chocolates gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Bart Premium Chocolates zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bart Premium Chocolates niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Intellectuele eigendomsrechten

De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Bart Premium Chocolates geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Bart Premium Chocolates, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Beveiliging en internet

Bart Premium Chocolates zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Bart Premium Chocolates kan ter zake geen garantie geven.

Klachtenregeling en verjaring

Bart Premium Chocolates raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.

Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail gemeld worden via info@bartpremiumchocolates.nl.

Klachten worden door Bart Premium Chocolates binnen 40 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 40 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Door Bart Premium Chocolates als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Bart Premium Chocolates Vooraanstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Alle aanspraken jegens Bart Premium Chocolates die niet binnen 5 maanden na hun ontstaan bij Bart Premium Chocolates zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Overmacht

In geval van overmacht is Bart Premium Chocolates niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Bart Premium Chocolates als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Slotbepalingen

Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Op elke overeenkomst tussen Bart Premium Chocolates en de klant is Nederlands recht van toepassing.